คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข่าวมหาวิทยาลัย

หน้าแรก

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

  • สโมสร นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม และวางแผนการจัดกิจกรรมที่สำคัญของคณะบริหารธุรกิจ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่จะใช้ในโครงการ ต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สวนผึ้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี โดยมีการอบรม ๔ หัวข้อที่มีความสำคัญและจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาดังนี้

  • คณะบริหารุรกิจได้จัดโครงการปลูกจิตสาธารณะ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ และปลูกป่าชายเลนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ ราชินีด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมการดำรงซึ่งวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรที่ ๖ (เพชรบุรี) ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐ คน

Copyright © 2013 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์. All Rights Reserved.


RMUTK | e-Mail