คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข่าวมหาวิทยาลัย

หน้าแรก

  • Rajamangala University changes focus to match the labour market รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557

  • กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งข่าวการเปลี่ยนสถานที่ตรวจสขภาพ จาก ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ขอแจ้งย้ายสถานที่ตรวจเป็น หอประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี จึงประกาศมาให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสุขภาพทราบโดยทั่วกันและขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ต่อไปยังนักศึกษา

Copyright © 2013 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์. All Rights Reserved.


RMUTK | e-Mail